Incest og overgreb i barndommen

Hvad er incest og sekuelle overgreb, og hvem begår dem?

Begrebet incest betegner juridisk set seksuelle overgreb, som foregår inden for familien og udøves af søskende (også halvsøskende), forældre eller bedsteforældre. Det juridiske begreb dækker dermed, hvad man tidligere refererede til som "blodskam".

Da personer, som krænker børn seksuelt, ofte er personer uden for familien, såsom en sportstræner, ven til familien eller anden omsorgsperson, arbejder Joan-Søstrene med et bredt incest-begreb. Kendetegnende for dette brede begreb er, at krænkeren ikke nødvendigvis er en del af familien, men at han eller hun har en form for tillidsforhold til barnet. Seksuelle overgreb behøver ikke kun være fuldbyrdet samleje. Det kan også indebære befølinger uden på tøjet, samlejelignende forhold samt seksualiserende sprog eller adfærd.

 

Hvorfor siger barnet ikke noget?

Når overgrebene kan foregå over længere perioder, kan det fx skyldes, at barnet bliver truet af krænkeren med vold eller anden afstraffelse eller af krænkeren får at vide, at barnet ikke må tale om det, der foregår, fordi der ellers vil ske noget slemt med enten krænkeren, barnet eller andre pårørende. Ansvaret for situationen lægges dermed over på barnet. Denne ansvarsfralæggelse kan også forstås med begrebet "grooming", som indebærer en form for forførelsesproces, hvor den voksne, ved at bruge en manipulerende strategi, opbygger et tillidsforhold til barnet, før de seksuelle krænkelser starter. Den voksne sørger for at blive en vigtig del af barnets liv og kan på denne måde successivt indbilde barnet, at barnet selv har lyst til at deltage i de seksuelle krænkelser eller endda, at barnet selv lagde op til den seksuelle relation.

 

Senfølger efter overgreb i barndommen

Barnet er i sin udvikling afhængig af omsorg fra voksne, hvilket blandt andet er med til at regulere barnets forståelse af menneskelig interaktion. Voksne omsorgspersoner har derfor et ansvar overfor barnet for at formidle en forståelse af relationer, herunder seksualitet, som svarer til barnets udviklingstrin. Et barn, der udsættes for seksuelle overgreb, risikerer derfor ikke at lære, hvad en hensigtsmæssig, alderssvarende deltagelse i relationer indebærer. Dette, sammenholdt med hemmeligholdelse af overgrebene, medvirker ofte til, at barnet oplever skyld og skam i forbindelse med overgrebene. Andre almindelige følger efter incest og seksuelle overgreb i barndommen kan være:

  • Seksuelle vanskeligheder i voksenlivet
  • Vanskeligheder med at regulere nærhed og grænser i relationer
  • Depression og/eller angst
  • Flashbacks og/eller mareridt
  • Lavt selvværd
  • Forskellige former for misbrug
  • Koncentrationsbesvær
  • Spiseforstyrrelser
  • Selvskadende adfærd
  • Hukommelsesvanskeligheder

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk