Rapporter

Vold eller udvisning?

...Det er det valg, som mange voldsramte familiesammenførte kvinder stilles over for i Danmark. Det viser en rapport fra Amnesty International, som netop er blevet offentliggjort. For selvom den danske stat er forpligtet af de internationale menneskerettighedskonventioner til at beskytte kvinder mod vold, beskytter den danske desværre ikke ikke de voldsramte familiesammenførte kvinder i tilstrækkelig grad, skriver Amnesty i rapporten. Rapporten viser, at kvinderne har meget svært ved at opfylde de gældende krav til opholdstilladelse. Desuden er administrationen af undtagelsesbestemmelsen uigennemskuelig. Det er i følge Amnesty Internationals rapport vanskeligt på forhånd at vurdere chancen for, at den voldsramte familiesammenførte kvinde kan blive i Danmark, hvis hun forlader sin mand inden 7 år. Undersøgelsen peger på, at mange kvinder derfor ganske enkelt opgiver at søge opholdstilladelse og i stedet forbliver i det voldelige ægteskab af frygt for at blive udvist.

Rapport: Vold eller udvisning.pdf (1.956 kb)

Unges holdning til vold og sexuelle overgreb mod børn og unge

Statens Institut for Folkesundhed har netop udgivet rapporten: Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Rapporten er udarbejdet af Karin Helweg-Larsen og Helmer Bøving Larsen.

Rapporten viser, at et mindretal, ca. 10 %, oplever vold i deres hjem, vænnes til at konflikter forsøges løst med vold og er i risiko for at blive seksuelt udnyttet af voksne i og uden for hjemmet. Rapporten tager hul på det manglende kendskab til de unges egen holdning til vold og overgreb. I rapporten svarer 5.000 unge på, hvorfor nogle børn behandles dårligt af voksne, og hvad man kan gøre for at undgå det. 

De fleste unge svarer, at børn ofte behandles dårligt, på grund af de voksnes afmagt, på grund af de voksnes egen opdragelse og udsættelse for vold i barndommen, og på grund af at nogle voksne ikke er parat til at få børn og måske aldrig skulle have fået børn. I relation til at undgå vold og overgreb på børn og unge, anbefaler mere end 50 % af de unge, at de voksne i højere grad skal gribe ind eller forebygge. Undersøgelsen viser også, at de unge peger på, at kommunerne er alt for længe om at reagere, og at alle børn skal vide, hvor de kan gå hen, når de har problemer i hjemmet. Hver tiende pige anbefaler at flytte barnet væk fra familien så snart det bliver klart, at barnet misrøgtes i sin egen familie. De unge giver endvidere udtryk for, at de gerne vil have mere viden om, hvad der er normalt og hvad der er forkert, særligt i relation til seksuel adfærd. De ønsker mere undervisning også om børns rettigheder, gerne lige fra skolestarten. /

Joan-Søstrene udgav i august 2000 med støtte fra Undervisningsministeriet et gratis undervisningsmateriale kaldet: Hvor går grænsen? Materialet omhandler vold, voldtægt, incest og sexuel chikane mod børn og unge og kan rekvireres på alle landets amtscentraler. Materialet er primært rettet mod 8-10 klassetrin.

Rapport: Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås.pdf (971 KB)

International undersøgelse af vold mod kvinder i Danmark

Justitsministeriet har udgivet rapporten: Vold og overgreb mod kvinder d. 10. februar 2006. Rapporten er et led i den internationale undersøgelse "International Violence Against Women Survey". Rapportens konklusioner stemmer ikke på alle punkter overens med Joan-Søstrenes erfaringer.

Joan-Søstrene finder det bekymrende, at så mange kvinder undlader at anmelde voldelige overgreb, herunder også voldtægter, fordi de ikke selv finder forbrydelserne for tilstrækkeligt alvorlige. Dette kunne tyde på, at samfundets generelle tendens til at tillægge kvinden ansvaret for mandens voldelige overgreb er slået igennem. Det er Joan-Søstrenes erfaring, at mange kvinder undlader at anmelde et overgreb, fordi de ikke ved, at der er tale om en strafferetlig forbrydelse, men "bare" et overgreb. De manglende anmeldelser er endvidere med til at give et forkert stastistisk billede af det reelle omfang af vold mod kvinder i Danmark.

Rapport: Vold og overgreb mod kvinder.pdf.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk