Hvordan bliver man Joan-Søster?

At blive Joan-Søster forudsætter et person­ligt og tids­mæssigt over­skud samt en lyst til at arbejde kvindepo­litisk. Vi arbejder gratis, anonymt og altid to og to. Anonymiteten og det, at vi arbejder to og to, er blandt andet med til at sikre, at gruppen har et ensartet ansigt udadtil.

Efter behov annoncerer vi efter kvinder, der er inter­esserede i at arbejde som Joan-Søstre, men vi modtager også løbende henvendelser fra kvinder, som ønsker at arbejde i foreningen.

Livet som Joan-Søster indledes med en introduktionsaften, hvor de potentielle Joan-Søstre orienteres om foreningens fire arbejdsområder: Vold, voldtægt, incest og seksuel chikane. Der orienteres også om vores arbejdsform, vores formål og opbygning, visioner og krav til hinanden og ikke mindst os selv. På denne måde sikres, at de interesserede får et helt overordnet billede af Joan-Søstrene som gruppe, vores arbejdsform og -områder samt foreningens historie. I samme omgang afholdes der korte interviews med potentielle Joan-Søstre for at finde ud af, om vi er et match.

Derefter indgår de nye i en "føl-ordning". De deltager som tavse tilhørere i rådgivningerne og kan overvære foredrag, vi afholder, være med til møder og arrangementer i og uden for Danner, hvor vi har lokaler. Føllene har som Joan-Søstrene mødepligt til fællesmøderne. Først efter ca. et halvt års følperiode kan de nye Joan-Søstre indgå i vagtord­ningen som rådgivere sammen med en erfaren Joan-Søster. At blive Joan-Søster kræver, at man har deltaget i introduktionsaftenerne, fællesmøderne og har haft et vist antal følvagter.

Den relativt lange følperiode skyldes dels et hensyn til føllet selv, men ikke mindst til foreningens "overlevelse" og til brugerne. Ingen brugere skal risikere at møde en helt uerfaren rådgiver, og ingen føl skal sættes i gang med rådgivning, før de er rede til at yde en velfunderet rådgivning.

Har du brug for hjælp?

så ring mandag eller torsdag fra 18.00-20.30 på 33 14 74 84

eller mød op personligt på adressen:

c/o Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V - Du kan også maile til os på: mail@joan-soestrene.dk